OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky společnosti AKADEA s.r.o., se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 648 24 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8576, (dále jen "prodávající") upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


A. Základní pojmy


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a rovněž příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. Za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. Má se rovněž za to, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Pro účely ochrany spotřebitele za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ, případně dalšími právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (nakupujícím na "IČO").
Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy (vystavení objednávky) uvede jméno své firmy a její IČO, tedy nakupuje na "IČO", je považován za kupujícího podnikatele a nevztahují se na něj právní předpisy na ochranu spotřebitele.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným OZ.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí právní vztah ke kupujícímu spotřebiteli, se netýkají kupujícího podnikatele.
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde se uvádí jen pojem kupující, se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak na kupujícího podnikatele.

Digitální obsah - digitálním obsahem se rozumí data/informace/údaje, které jsou vytvořeny a dodávány v digitální podobě. Mohou být dodávány bez fyzického/hmotného nosiče, což jsou právě Autodata ONLINE dostupná z internetu. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu znamenají údaje/informaci o tom, jaký užitek/funkčnost lze od digitálního obsahu (od těchto dat) očekávat. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem znamenají informaci o tom, jaký hardware (konfigurace počítače, notebooku apod.) musí kupující mít, aby mohl digitální obsah přečíst, otevřít, a jakými prostředky. Kupující není oprávněn přístup k Autodata ONLINE poskytnout jiné osobě.

CD - kompaktní disk, na kterém jsou uložená a dodávaná data v digitální podobě, tedy hmotný nosič, který je ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, a OZ považován za zboží.


B. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránku internetového obchodu a vložení zboží do nákupního košíku kupujícím spotřebitelem.
Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem po zvolení dopravy, resp. osobního odběru, i způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, což tento potvrdí kupujícímu spotřebiteli e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího spotřebitele uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Není-li kupujícím spotřebitel, ale kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


C. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje kupujícímu spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy a to na adresu AKADEA s.r.o., Přepeřská 1809, 511 01 Turnov.
Kupujícímu spotřebiteli potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu ten zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá, v případě smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal (vztahuje se i na Autodata CD / SME/Emise / Motorcycle data),
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.

Autodata ONLINE (digitální obsah bez hmotného nosiče)
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Prodávající tímto informuje spotřebitele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu - Autodata ONLINE, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Spotřebitel tak výslovně souhlasí s tím, že nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je mu jako uživateli umožněno čerpat produkt Autodata ONLINE dle smlouvy ihned.


D. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Vzorový formlulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem ke stažení: formular_odstoupeni_od_smlouvy.doc.


E. Objednávání zboží


Objednávat zboží může kupující následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (e-shop),
- elektronickou poštou,
- písemně/korespondenčně na adresu prodávajícího,
- osobně v provozovně prodávajícího,
- faxem,
- telefonicky.

Prodávající doporučuje provádět objednávky přes internetový obchod prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího. Pokud kupující není registrovaným zákazníkem, může využít možnosti objednání zboží bez registrace.


F. Ceny zboží


Ceny zboží na internetovém obchodu prodávajícího jsou uváděné jak s daní z přidané hodnoty (s DPH), tak i bez daně z přidané hodnoty. Pro kupujícího platí cena uváděná v době objednání zboží. Ta bude uvedena v objednávce.
Ceny nezahrnují dopravu zboží kupujícímu, dobírečné, paušál při osobním odběru zboží nad 30 kg (za dopravu na pobočku/výdejní místo) či náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ( v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy - náklady na internetové připojení, příp. telefonické hovory, tyto náklady si hradí kupující sám).

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Mimořádné slevy a akce se netýkají již jinak zvýhodněného zboží, zejména v kategorii "Doprodej - sleva". Slevy se nesčítají!

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho možnost ovlivnění, které se objevily v období po zveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kursu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu. Pokud by již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení kupujícímu. V případě, že ten se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.


G. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
- platba zboží v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru ,
- platba zboží úhradou na dobírku (nepoužívá se v praxi při dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči, což jsou Autodata ONLINE),.
V individuálních případech je možné dohodnout i platbu zálohově předem na základě proforma faktury prodávajícího, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury, nebo platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury. V takovém případě, pokud není dohodnuto jinak, cena zboží je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura za zboží nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Prodávající má nárok na sankcionování kupujícího, je-li v prodlení s provedením platby oproti stanovenému termínu splatnosti faktury.

V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Výše maximální dobírky je limitována aktuálními podmínkami a službami nabízených dopravců.
Kupující může v zásadě objednat neomezené množství jakéhokoli zboží. V případě, že se jedná o zcela nestandardní množství (u každého produktu se posuzuje individuálně), které prodávající nemá k dispozici pro běžný prodej, může prodávající požadovat od kupujícího úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že jinak internetový obchod umožňuje kupujícímu úhradu na dobírku. Kupující to může odmítnout a má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

H. Dodání zboží

Dodání (odevzdání) zboží kupujícímu lze realizovat
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti,
- osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo v určeném místě osobního odběru.

a) zaslání přepravní společností
Zboží podle rozměrů a hmotnosti zasílá prodávající přímo kupujícímu vybranou přepravní společností/službou. Cena přepravy se řídí podle aktuálního ceníku prodávajícího v den objednávky. Většinou se jedná o formu dobírky.

 
Dobu dodání určuje prodávající. Doba dodání uváděná v nabídce či v kupní smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Kupující je povinen při osobním odběru nebo při dodání zboží přepravní společností bezprostředně překontrolovat spolu se zástupcem prodejce, resp. s předávající osobou přepravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, případné známky poškození apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

b) osobní odběr
Kupující si může zvolit možnost převzetí zboží osobním odběrem
- v provozovně/skladu prodávajícího (AKADEA s.r.o., Vrchlického 1208, 511 01 Turnov, tel. 481 323 931),
- v odběrném místě Praha (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Moskevská/Výstupní 22, 101 00 Praha 10-Vršovice, tel. 272 774 830),
- v odběrném místě Brno (UNIVER, spol. s r.o., prodejní centrum, Podlesí 20, 624 00 Brno-Komín, tel. 541 260 710).

Zboží může převzít pouze kupující. Ten se prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Osobní odběr je možný u zboží do 30 kg, nad 30 kg platí kupující paušál Kč 300,- bez DPH (Kč 360,- s DPH) za dopravu na odběrní místo (neplatí pro odběrné místo Turnov).
Při osobním odběru zboží v provozovně/skladu prodávajícího nebo ve výše uvedených odběrních místech, umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost kupujícího-spotřebitele zboží/věc před ním překontrolovat nebo předvést.


I. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.

Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Jinak také samozřejmě okamžikem převzetí zboží na prodejně prodávajícího.

V případě produktu Autodata ONLINE nabývá kupující právo přístupu k digitálnímu obsahu na nehmotném nosiči okamžikem doručení e-mailové zprávy kupujícímu, potvrzující připsání úhrady proforma faktury na účet prodávajícího, který zároveň vystavil kupujícími příslušné přístupové údaje.


J. Záruka za jakost


Prodávající poskytuje záruku za jakost. Touto zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato dobrovolná záruka se tedy vztahuje na vady, které brání používání zboží k obvyklému účelu nebo by neumožnily zachování obvyklých vlastností zboží, existujících ke dni přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele, 12 měsíců pro ostatní subjekty a to ode dne dodání / odevzdání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak nebo neposkytne-li prodávající ještě delší záruku. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však o dobu výměny či opravy.

Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (provozní kapaliny apod.), na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití), na zboží, jehož údržba nebo opravy nebyly provedeny kvalifikovanými techniky, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.

Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.

Obecně se záruční podmínky na zboží řídí také Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy.


K. Informační povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Tyto povinnosti se však nevztahují na případy,kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.


L. Práva z vad zboží
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

kupující spotřebitel
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tuto domněnku může prodávající vyvrátit důkazem, že vada vznikla až po prodeji, nebo že byla způsobena kupujícím spotřebitelem. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc však lze reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, ale nejde již o záruční lhůtu ale lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaná vada v praxi znamená výskyt stejné vady na věci již potřetí a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé vady.

Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat),
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud ten před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením. Kupující spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na něho vnější událost. Podrobněji je to uvedeno v Reklamačním řádu.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

kupující / kupující podnikatel
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má následující práva:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena pětiletá záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.


M. Duševní vlastnictví


Kupující uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které prodávající AKADEA s.r.o. vlastní nebo užívá. Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví prodávajícího nebo být na újmu dobré pověsti prodávajícího.


N. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech (za zde uvedených podmínek). Registrací v rámci internetového obchodu kupující automaticky souhlasí, že může být informován prodávajícím o novinkách v jeho internetovém obchodě e-mailem, poštou, telefonicky nebo i jiným způsobem. Pokud si nebude přát získávat tyto informace, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit.

Pokud si kupující nepřeje, aby byl prodávajícím jakýmkoli způsobem nadále kontaktován, nebo prodávající uschovával jeho data, bude z databáze odstraněn. V takovémto případě zašle prodávajícímu příslušnou žádost.
Pro potřeby distribuce tištěného katalogu produktů využívá prodejce databázi zákazníků, kteří sami provedli registraci v systému prodávajícího, jsou evidováni na základě předchozích obchodních kontaktů, nebo jejichž údaje byly získány z veřejně přístupných zdrojů (v tomto případě se jedná o adresy firemních subjektů, nikoli adresy soukromé).

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím/provozovatelem internetového obchodu archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


O. Zpětný odběr elektrospotřebičů


Prodávající je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. účastníkem kolektivních systémů nakládání s elektroodpadem (RETELA, s.r.o.) a obalovými materiály (autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.).

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


P. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách, v jeho katalozích a tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran. Nelze tedy ze strany prodejce zcela vyloučit věcné, technické a typografické nepřesnosti či chyby. Všechny informace/údaje o produktech a jejich možnostech použití tam uvedené slouží pouze pro nezávaznou všeobecnou informaci kupujícího o nabídce prodávajícího, nepředstavují ujištění nebo záruku pro kupujícího a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na jeho webových stránkách, katalozích i tiskových materiálech a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace/údaje uvedené na webových stránkách prodejce nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující od prodávajícího neobdržel v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2014.REKLAMAČNÍ ŘÁD

A. Úvodní ustanovení

1. Tento Reklamační řád společnosti AKADEA s.r.o. se sídlem v Turnově, Přepeřská 1809, PSČ 511 01, identifikační číslo: 648 24 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8576,  (dále jen „prodávající“) tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího pro jeho internetový obchod (e-shop).

2. Reklamace veškerého zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), bez ohledu na postavení kupujícího (není tedy rozhodné, zda kupující je podnikatelem nebo spotřebitelem). Pokud je kupující spotřebitelem, reklamace zboží se řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle této definice se pro to, aby byla osoba považována za podnikatele, nevyžaduje podnikatelské oprávnění. Rozhodujícím kritériem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. Za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
3. Digitální obsah - digitálním obsahem se rozumí data/informace/údaje, které jsou vytvořeny a dodávány v digitální podobě. Mohou být dodávány bez fyzického/hmotného nosiče, což jsou právě Autodata ONLINE dostupná z internetu. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu znamenají údaje/informaci o tom, jaký užitek/funkčnost lze od digitálního obsahu (od těchto dat) očekávat. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem znamenají informaci o tom, jaký hardware (konfigurace počítače, notebooku apod.) musí kupující mít, aby mohl digitální obsah přečíst, otevřít, a jakými prostředky. Kupující není oprávněn přístup k Autodata ONLINE poskytnout jiné osobě.
4.CD - kompaktní disk, na kterém jsou uložená a dodávaná data v digitální podobě, tedy hmotný nosič, který je ve smyslu Směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, a OZ považován za zboží.
5. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem předem v plném rozsahu seznámil.B. Odpovědnost prodávajícího za vady věci vůči kupujícím spotřebitelům

1. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tuto domněnku může prodávající vyvrátit důkazem, že vada vznikla až po prodeji nebo že byla způsobena kupujícím spotřebitelem.
Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc však lze reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, ale nejde již o záruční lhůtu ale lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění.
4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaná vada v praxi znamená výskyt stejné vady na věci již potřetí a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé vady.
6. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
7. Podle OZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Pokud si kupující vyžádá v rámci reklamace výměnu věci, neznamená to, že začne platit nová dvouletá lhůta, ale běží dál ta původní.
8. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat),
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
9. Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud ten před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil.
Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, zejména v rozporu s návodem na uvedení do provozu a mechanickým poškozením, ani za vady následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím neschváleného software apod., ani za vady zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.
10. Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá v případě smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal (vztahuje se i na Autodata CD / SME/Emise / Motorcycle data).
11. Autodata ONLINE (digitální obsah bez hmotného nosiče)
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Prodávající tímto informuje spotřebitele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu - Autodata ONLINE, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Spotřebitel tak výslovně souhlasí s tím, že nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je mu jako uživateli umožněno čerpat produkt Autodata ONLINE dle smlouvy ihned.
12. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou cenu.
13. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývají i další povinnosti prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


C. Odpovědnost prodávajícího za vady věci vůči kupujícím / kupujícím podnikatelům

1. Zboží je vadné, jestliže není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, je zboží vadné, jestliže není v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zboží je vadné také tehdy, nemá-li vlastnosti uvedené v předchozí větě nebo neodpovídá-li jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží v okamžiku jeho převzetí / přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se vada projeví až později. Prodávající odpovídá kupujícímu i za vadu, která vznikne později a kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající neodpovídá za vady věci v těchto případech:
a) nejedná se o vadu, ale přirozené, běžné opotřebení,
b) vady jsou zapříčiněny nedodržením návodu k obsluze, zejména při nesprávné instalaci (provádí-li ji kupující), při umístění výrobku do nedovoleného prostředí, je-li zanedbána předepsaná péče o výrobek, běžná údržba, předepsané inspekce, při neúměrném zatěžování, při vadách způsobených mechanickým poškozením vinou obsluhy (pád, úder atd.), při připojení na elektrickou síť, která nemá normou předepsané parametry, při připojení na zdroj či rozvod stlačeného vzduchu, který nesplňuje požadavky na jeho kvalitu z hlediska znečišťujících příměsí, při použití výrobku k jinému účelu než je určen, byl-li výrobek používán i po výskytu závady,  
c) vady vznikly následkem neodborného zásahu nebo opravy či úpravy výrobku kupujícím nebo jinou osobou, jakož i použitím cizích, výrobcem/prodejcem neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod.,
d) vady jsou zapříčiněné poškozením při transportu zajišťovaném kupujícím, neodvratnou vnější událostí (např. v důsledku živelní pohromy, požáru, výpadku elektrického proudu apod.) i tzv. vyšší mocí.
5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, u kterého strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
8. Nezvolí-li kupující své právo včas, má následující práva jako jinak v případě nepodstatného porušení smlouvy:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
11. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
13. Prodávající musí na žádost každému kupujícímu písemně potvrdit jeho  práva z odpovědnosti za vady, na které má ze zákona nárok. Důležité je  zejména to, jak dlouho trvají, jaký mají rozsah a kde je uplatnit. Platí, že prodávající má stejné povinnosti  jako výrobce, tedy pokud třeba prodává věc, na které je uvedena kupříkladu pětiletá  záruka, má kupující právo ji po celou tuto dobu u prodejce uplatnit. V potvrzení prodejce uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
14. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.


D. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Touto zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato dobrovolná záruka se tedy vztahuje na vady, které brání používání zboží k obvyklému účelu nebo by neumožnily zachování obvyklých vlastností zboží, existujících ke dni přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době.
2. Záruční doba činí 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele i podnikatele.
3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však po dobu výměny či opravy.
4. Pokud jde o digitální obsah (Autodata ONLINE) záruka 12 měsíců (zároveň roční platnost užívání produktu) začíná od okamžiku poskytnutí přístupových údajů kupujícímu.
5. Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání nebo osobním převzetí) a bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, že má zboží vady a přestat ho používat. Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději však v poslední den záruční doby.
6. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení, že práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Uplatnění daného práva kupujícímu prodávající potvrdí v písemné formě s uvedením, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7. Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení již uvedených povinností a v případě podstatného zhoršení stavu zboží kupující ztrácí práva z vad (viz dále). Pokud by kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad.
8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na vady zboží, které nebylo správně nainstalováno, uskladněno nebo použito, na zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího nebo v důsledku vyšší moci.
9. Pokud prodávající vystaví záruční list, což není jeho automatická povinnost, poskytuje tím záruku za jakost, tedy garantuje zákazníkovi něco navíc oproti běžnému standardu. Stejnou váhu má také taková záruka uvedená ve smlouvě nebo na obalu výrobku. Když to povaha věci umožňuje, může jako záruční list sloužit i doklad o zakoupení věci, prodejka nebo faktura. Musí však obsahovat zákonem stanovené údaje.


E. Způsob uplatnění reklamace / pro kupující spotřebitele i podnikatele

1. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího, nejlépe v provozovně, v níž bylo zboží zakoupeno nebo z níž bylo odesláno, a to osobně, nebo písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího, e-mailem nebo faxem. Jak už bylo v předchozích částech tohoto Reklamačního řádu uvedeno, kupující musí u prodávajícího reklamovat vadu věci včas. Jinak to má již uvedené důsledky jak pro kupujícího spotřebitele, tak pro kupujícího podnikatele.
2. Reklamace zboží musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště, kontaktní telefon, e-mail, příp. fax,
- je-li kupující podnikatelem: název nebo obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo, IČO, kontaktní osobu (jméno, příjmení, funkce), kontaktní telefon, e-mail, příp. fax,
dále pak jak v případě kupujícího spotřebitele, tak i kupujícího podnikatele,
- označení reklamovaného zboží,
- číslo objednávky,
- datum převzetí zboží,
- datum zjištění vady zboží,
- popis reklamované vady,
- v případě opakované reklamace téže věci informaci / doklad o kolikátou reklamaci se jedná,
- požadavek nebo návrh na způsob vyřízení reklamace.
3. Součástí reklamace musí být originál nebo kopie dokladů souvisejících se zbožím (faktura, prodejka, záruční list apod). Nemá-li kupující tyto doklady, je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího jiným způsobem.
4. V případě, že bude v reklamaci chybět některý z údajů stanovených v předchozím bodě 2., vyzve prodávající písemnou formou (e-mail, doporučený dopis) kupujícího, aby tyto nedostatky odstranil a to ve lhůtě 14 dnů. Jestliže tyto nedostatky nebudou odstraněny, platí, že reklamace nebyla kupujícím u prodávajícího řádně uplatněna.
5. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží v úplném stavu, včetně všech jeho součástí, příslušenství a návodu k obsluze. Reklamované zboží je nutno předat prodávajícímu spolu s výše uvedenou reklamací a doklady souvisejícími se zbožím, nebo bez zbytečného odkladu po podání reklamace. Zboží je možné předat prodávajícímu osobně nebo řádně zabalené (v bezpečném obalu vyhovujícím dané přepravě) doporučenou zásilkou, ale ne poslanou na dobírku. Zásilka, kterou by kupující poslal na reklamaci na dobírku, nebude prodávajícím převzata.
6. Prodávající po přezkoumání předložených dokladů, popisu reklamované vady a zběžné prohlídce reklamované věci uzná reklamaci jako oprávněnou a při osobní reklamaci kupujícím ji na místě vyřídí. Nebo naopak na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a kupujícímu ji vrátí. V obou uvedených případech sepíše/vyplní prodávající s kupujícím reklamační protokol obsahující kromě jiného i písemné potvrzení o uznání reklamace nebo naopak o důvodech zamítnutí reklamace.
7. Není-li možné takto vyřídit reklamaci na místě, tedy hlavně pokud kupující pošle reklamovanou věc prodejci zásilkou, ta je přijata do reklamačního řízení. Prodávající vyplní příslušné části reklamačního protokolu, obsahující i údaje o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován a prodávající předpokládá, jaká bude přibližně doba pro vyřízení reklamace, zda bude možné odstranění vady opravou a dobu jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace, je-li to možné bezprostředně při převzetí reklamovaného zboží. Takto částečně vyplněný reklamační protokol zašle zpravidla e-mailem či doporučeným dopisem kupujícímu.


F. Vyřízení reklamace

Vyřizování reklamace zboží provádí prodávající v souladu se zárukou za jakost a výše uvedenými právy kupujícího z vad věci / z vadného plnění a souvisejícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž s příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující spotřebitel
1. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu pro vyřízení reklamace je možné prodloužit po domluvě s kupujícím. Není-li reklamace vyřízena ve stanovené nebo s kupujícím dohodnuté lhůtě, má se za to, že došlo k podstatnému porušení kupní smlouvy.

Kupující podnikatel
Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci a lhůtě pro vyřízení reklamace včetně případné opravy věci není závazná ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem. Pro vyřízení reklamace a případné opravy reklamované věci platí přiměřená lhůta dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Zpravidla ani u komplikovaných reklamací či oprav ve vazbě na dodávky náhradních dílů od zahraničních výrobců nepřekročí 60 dnů.

Kupující spotřebitel / kupující podnikatel
1. V případě, že reklamace bude vyřízena dodáním nového zboží, neběží v souladu s platnou právní úpravou ohledně nového zboží nová záruka, ale pouze pokračuje běh stávající záruky. Kupujícímu tak po výměně zboží nevzniká nárok na novou záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, byla-li prováděna, a době trvání reklamace. Byla-li reklamace zamítnuta, uvede prodávající v potvrzení důvod jejího zamítnutí. Toto potvrzení (může mít formu kompletně vyplněného reklamačního protokolu s případným potvrzením o provedené opravě) obdrží kupující při osobním převzetí věci z reklamace nebo je přiloženo k zásilce s reklamovanou věcí odeslané kupujícímu.
3. V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující, bylo-li dohodnuté osobní převzetí po vyřízené reklamaci, povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího, kterému tyto náklady vyúčtuje při výdeji zboží z reklamace.
4. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
5. Při osobním výdeji věci kupujícímu po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem.
6. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí slevy kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v sídle prodávajícího nebo na některém z jeho výdejních míst.
7. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto Reklamačního řádu nebude reklamace prodávajícím uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.
8. Zvláštní ustanovení:
Prodávající je oprávněn (ne povinen) v rámci podpory svého dobrého jména, v intencích obchodního zájmu nebo marketingové strategie apod., bezplatně odstranit vadu zboží i v případě, že tato vada byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace, ale prodávající ji neuznal jako oprávněnou. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o tom, že jeho reklamaci neuznává, ale že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatně v rámci podpory dobrého jména prodávajícího.


G. Náhrada nákladů a náhrada škody

1. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nutných, skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (například dopravné, balné, poštovné, vypracování znaleckého posudku apod.), resp. s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží.
2. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z titulu náhrady škody.


H. Řešení sporů

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z kupní smlouvy. Pokud tak bude chtít učinit, může kontaktovat kompetentní pracovníky prodávajícího osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem nebo může zaslat svůj návrh v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
2. Není-li kupující spokojen s přístupem prodávajícího, zejména s jednáním jeho pracovníků, případně s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel. č. 481 323 931.
3. Kupující má samozřejmě právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce.
4. Kupující se rovněž může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o ostatních jeho nárocích, zejména nesouhlasí-li s vyřízením reklamace po obsahové stránce (zamítnutá či neuznaná reklamace, neuspokojené nároky kupujícího apod.).


I. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si váží všech námětů a připomínek ke zboží, k nabízeným službám a k jeho pracovníkům.
2. V ostatních záležitostech neupravených tímto Reklamačním řádem se použijí zákonná ustanovení uvedená v části Úvodní ustanovení, bod 2.
3. Tento Reklamační řád ruší a v plném rozsahu nahrazuje znění předchozích reklamačních řádů.
4. Změny tohoto Reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Prodávající ho může kdykoliv změnit.
4. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2014.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.