Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost AKADEA s.r.o. klade důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti AKADEA s. r. o. (www.akadea.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti AKADEA s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů (například zákazníků v prodejnách apod.).

Správcem osobních údajů je společnosti AKADEA s. r. o. se sídlem Přepeřská 1809, 511 01 Turnov, IČ 64824179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8576, (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

 • korespondenční adresa: Vrchlického 1208, 511 01 Turnov
 • emailová adresa: info@akadea.cz
 • telefonický kontakt: 481 323 931.

1. Zpracování údajů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy

 • poskytnutí osobních údajů

V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:

 • Účel zpracování osobních údajů
  • Správce zpracovává následující osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu, emailu, telefonického kontaktu nebo osobního kontaktu:
 • jméno a příjmení;
 • údaje spojené s dopravou (dodací adresa);
 • fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);
 • kontaktní údaje (emailová adresa, telefon);
 • údaje spojené s platbou (bankovní spojení);
 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 • Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:
 • plnění Smlouvy, která byla mezi Subjektem údajů a Správcem uzavřena;
 • je to nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů);
 • dále bude emailová adresa Subjektu údajů použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení Správce e-mailem. Toto zasílání obchodních sdělení Správce může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.
  • V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.
  • Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Další příjemci Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
 • externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;
 • externímu poskytovateli platebních služeb na e-shopu Správce;
 • externímu poskytovateli přepravních služeb;
 • orgánům veřejné správy;
  • mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • Doba uložení Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu pěti (5) let od uzavření Smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.
  • Zasílání obchodních sdělení Správce na emailovou adresu Subjektu údajů může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

2. Zpracování údajů na základě souhlasu k odběru newsletteru

 • poskytnutí osobních údajů
  • Návštěvník e-shopu akadea.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním své emailové adresy v žádosti o zasílání newsletteru Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Tento souhlas je udělován rovněž podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  • Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
 • emailová adresa;

(dále jen „Osobní údaje“).

 • Účel zpracování Osobních údajů
  • Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení Správce, zejména zasílání slev na zboží nabízené Správcem, zasílání nabídek a informačních e-mailů o zboží a službách nabízených Správcem a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení Správce, včetně provádění průzkumů trhu Správcem.
  • Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  • Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
 • Další příjemci Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
 • osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
 • Doba uložení Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od udělení Souhlasu.

3. Zpracování údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů a dotazů

 • poskytnutí osobních údajů
  • Návštěvník e-shopu akadea.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  • Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení;
 • emailová adresa;
 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 • Účel zpracování Osobních údajů
  • Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů apod.
  • Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  • Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
 • Další příjemci Osobních údajů

3.3.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

 • osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
 • Doba uložení Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od udělení Souhlasu.

4. Zpracování údajů v souvislostí s vyřizováním reklamace

 • Poskytnutí osobních údajů
  • V souvislosti s uplatněním reklamace osobně na prodejně, písemně doporučeným dopisem, telefonicky, emailem nebo faxem Vás Správce informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v rámci procesu reklamačního řízení.
 • Účel zpracování osobních údajů
  • Správce zpracovává následující Osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě zahájeného reklamačního řízení prostřednictvím e-shopu, emailu, faxu, telefonického kontaktu nebo osobního kontaktu:
 • jméno a příjmení;
 • údaje spojené s dopravou (dodací adresa);
 • fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);
 • kontaktní údaje (emailová adresa, telefon);
 • údaje spojené s platbou (bankovní spojení);
 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 • Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro účely plnění smluvních a zákonných povinností.
 • Další příjemci Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
 • externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;
 • orgánům veřejné správy;
 • mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.
  • Doba uložení Osobních údajů
   • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od ukončení reklamačního řízení.

5. Zpracování údajů na základě souhlasu při založení uživatelského účtu

 • Poskytnutí osobních údajů
  • Návštěvník e-shopu akadea.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním registračního formuláře pro založení uživatelského účtu v rámci e-shopu Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  • Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
 • emailová adresa;
 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v administraci uživatelského účtu v rámci e-shopu Správce;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 • Účel zpracování Osobních údajů
  • Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro založení a vedení uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, vedení evidence objednávek Subjektu údajů u Správce v uživatelském účtu Subjektu údajů, předvyplnění údajů při zadání nové objednávky Subjektem údajů, vedení seznamu přání Subjektu údajů ve vztahu ke zboží nabízenému Správcem v e-shopu.
  • Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  • Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
 • Další příjemci Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
 • osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
 • Doba uložení Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání aktivního užívání uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, nejdéle však pět (5) let od posledního přihlášení Subjektu údajů do uživatelského účtu.

6. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

 • Účel zpracování Osobních údajů
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na e-shopu akadea.cz nebo osobně na prodejně bude Správce zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů a údaje o jeho bankovním spojení, které Subjekt údajů uvedl osobně nebo odeslal prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webové stránce akadea.cz.
 • Další příjemci Osobních údajů
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

 • Doba uložení Osobních údajů
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od sdělení údajů. Údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázaní skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla Subjektu údajů vrácena na bankovní účet uvedený Subjektem údajů.

7. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

 • Poskytnutí osobních údajů
  • Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci Subjektu údajů, kteří navštíví webové stránky Správce. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena a slouží například k zapamatování přihlašovacích údajů Subjektu údajů.
 • Účel zpracování Osobních údajů
  • Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory.
  • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích má Subjekt údajů právo se rozhodnout, zda povolí cookie soubory na svém zařízení, a to prostřednictví nastavení svého prohlížeče.
  • Subjekt údajů, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení, souhlasí s ukládáním cookie souborů ve svém zařízení.
  • K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Správce službu Google Analytics, která zpracovává informace o užívání webových stránek Správce v nepersonalizované (anonymní) formě. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit mimo jiné také změnou nastavení prohlížeče.

8. Další práva subjektů údajů

 • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:
  • Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
  • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;
  • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 5.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;
  • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.
 • Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.
 • Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: uoou.cz)

9. Zabezpečení Osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.

U našich zprostředkovatelů (přepravních společností apod.) vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting